អំពីយើង

គុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Opennet គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះ របស់ក្រុមហ៊ុន។ គុណតម្លៃទាំងនេះ ចែងអំពីរបៀបដែលយើងចង់ឲ្យ អតិថិជនប្រព្រឹត្តចំពោះយើង និងអាជីវកម្មរបស់យើង ហើយជួយយើងក្នុងការបង្កើត គុណតម្លៃ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ធនធានមនុស្សរបស់យើង ក៏ដូចជាអង្គភាព អាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរ។ គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើងគឺ៖ ការងារជាក្រុម គំនិតច្នៃប្រឌិត ការផ្ដោតលើអតិថិជន គណនេយ្យភាព ភាពប្រកបដោយជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុសត្រូវសង្គម។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

King Technologies LTD. operates telecommunication services based on cable such as copper cable (ADSL, Broadband,etc..) and fiber cable for premium service such as FTTH , Leased Line, etc… supporting the very latest in multimedia and internet services with the highest technology over the world. Its extensive nationwide network coverage is available in all 09 provinces in Cambodia (Phnom Penh, Kandal, Kampong Cham, Kampong Thom, Siem Reap, Poipet, Sisphon, SihanoukVille, Battambang). The company’s workforce consists of more than 100 people including local and foreign experts. Clients are individuals, businesses, research and educational organizations, NGOs, and departments of the Royal Government of Cambodia.

បេសកកម្មរបស់យើង

– ផ្ដល់ដំណោះស្រាយ និងសេវាពេញលេញផ្នែកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ទំនាក់ទំនងពហុមធ្យោបាយ និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌ មាន (ICT) ប្រកប ដោយគុណភាពខ្ពស់ និងសេវាអតិថិជន ល្អប្រសើរបំផុត ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការ អាជីវកម្មរបស់ យើងឈាន ឆ្ពោះទៅរកគុណតម្លៃអតិបរមាចំពោះអតិថិជនអាជីវកម្ម ហើយផ្ដល់អនាគតភ្លឺស្វាង សម្រាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ ទាំងអស់។
– ផ្ដល់វិវាទដែលអាចឲ្យមនុស្សមានសក្ដានុពលខ្ពស់ក្នុងការងាររបស់ខ្លួន ជឿជាក់លើ គុណតម្លៃស្នូលរបស់យើង និង មានមោទនភាព ចំពោះសេវាកម្មរបស់យើង។

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវបាន បង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំ ហើយធ្វើ សមាហរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងសង្វាក់គុណតម្លៃ នៃការផ្ដល់សេវាសកល។

ការផ្ដោតលើអតិថិជន

យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនដោយធានាថាអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានសេវាប្រកប ដោយគុណតម្លៃ និងគុណភាព ដើម្បីជំរុញសំទុះ អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ យើងបានប្រមើល មើលតម្រូវការ និងសេចក្ដីត្រូវការ របស់អតិថិជន ហើយធ្វើយ៉ាង ណាឲ្យមានភាព ងាយស្រួល ដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើង។ យើងប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនប្រកបដោយ មោទនភាព និងការគោរព។
យើងទទួលស្គាល់ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព ផលិតផល សេចក្ដីសម្រេច និង គោលនយោបាយ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន របស់យើង ហើយនិងផ្ដល់ជូននូវអ្វីដែលយើងបានសន្យា។

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម

ក្រៅពីការកសាងភាពជឿជាក់ជាមួយអតិថិជនដែលជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុន Opennet យើងក៏ ត្រូវបានជ្រើសរើស ឲ្យធ្វើជាដៃគូ សកម្ម នៅក្នុងសហគមន៍ និងសាលារៀននានា នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាផងដែរ ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល បំណងល្អដែលផ្ដល់ មូលនិធិ ដោយអង្គការ ជួយកុមារកម្ពុជាជាដើម។ ចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើ មនុស្សជំនាន់ ក្រោយនៅក្រុមហ៊ុន Opennet យើង បម្រើសហគមន៍ក្នុង នាមជា ពលរដ្ឋសកម្ម និងសាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ។ យើងធ្វើអាជីវកម្មប្រកប ដោយក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ។

ជួបអតិថិជនរបស់យើង!

  • Mr. Sambath Lui We are very happy to be working with Opennet as they proved to be reliable, flexible and responsive to our needs as a VPN provider. Opennet helps us guarantee our customers with the fastest VPN tunnels and stable connections, and we couldn’t ask for more. Chief Operating Officer
  • Mr. Tung Excellent customer service and response time! The Opennet support team has remained the same over the years which enhanced familiarity and trust in our relationship with them. Administrator
  • Mr. Ket Generous server, colocation space and bandwidth resources let us serve our content to our Cambodia users quickly and reliably. Infrastructure Lead, Internet Services
  • Mr. Son Our journey with Opennet started back in February, 2014, and we can proudly say that it has been a wonderful one. Opennet offers the most complete package with updated hardware, economical pricing and excellent support. With a network that is spanned across 8 data center locations worldwide, we always found Opennet offering the best services. One more thing that makes Opennet stand-out among the rest is its choice of upstream providers. Associate Engineer, Internet Services
  • Mr. Tri After all this time with Opennet, I only have one word to describe their service, and that is phenomenal. No downtimes, no reduction in speed and no hiccups. Perfect servers, perfect service and great experience overall. System Administrator, Internet Services