តារាងតម្លៃសម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម និង តាមផ្ទះ

Monday August 2nd, 2021
| កម្មវិធីពិសេស

ដោយក្តីរីករាយ OPENNET សូមណែនាំប្រូម៉ូសិនជូនអតិថិជនដែលស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ No01608/2021/MSD ផុតកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១   សម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន ១ខែ បង់ប្រាក់មុន ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ B15 35 Mbps $39 $117 $234 $468 B25 45 Mbps $66 $198 $396 $792 B35 60 Mbps $88 $264 $528 $1056 B50 80 Mbps $118 $354 $708 $1416 សេវាតម្លើង $30 $10 (បានបញ្ចុះតម្លៃ $20) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ថ្លៃឧបរកណ៍ […]

New Promotion in KampongCham

Tuesday April 3rd, 2018
| កម្មវិធីពិសេស

Dear valued customers, We would like to announce the extremely attractive promotion “New Promotion in Kampong Cham”  which applied for ADSL & FTTH packages as follows: ADSL Promotions Package Name Speed Monthly Charge Advance Payment 1Month 3Months 5Months 10Months Home Lite 6Mbps 12$ 12$ 36$ 60$ 120$ Home Basic 8Mbps 18$ 18$ 54$ 90$ 180$ […]

New Promotion in PhnomPenh

Thursday January 4th, 2018
| កម្មវិធីពិសេស

Expired promotion: 31st July 2018 With pleasure, OPENNET ISP would like to inform you the quotation for Fiber Optic Services for Home follow the Circular No 020518/2018/MSD as below: INSTALLATION FEE & EQUIPMENT FEE Installation Fee 50$ Equipment 57$ ONU & Wi-Fi Router 4 Antennas ZBT/ 3 Antenna TPLink 940 ONT ZTE 2 in 1 […]