តារាងតម្លៃសម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម និង តាមផ្ទះ

Monday August 2nd, 2021
| Banteay Meanchey Promotions

ដោយក្តីរីករាយ OPENNET សូមណែនាំប្រូម៉ូសិនជូនអតិថិជនដែលស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ No01608/2021/MSD ផុតកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១   សម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន ១ខែ បង់ប្រាក់មុន ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ B15 35 Mbps $39 $117 $234 $468 B25 45 Mbps $66 $198 $396 $792 B35 60 Mbps $88 $264 $528 $1056 B50 80 Mbps $118 $354 $708 $1416 សេវាតម្លើង $30 $10 (បានបញ្ចុះតម្លៃ $20) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ថ្លៃឧបរកណ៍ […]